Foreningsbegrebet

 

Danmarks Idræts-Forbund opfatter en idrætsforening som et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politiske og religiøse forskelle, samles om en fælles idrætslig interesse i et uegennyttigt gensidigt fællesskab.

Idrætsforeningen bør have en enkel opbygning og skal hvile på demokratiske principper.

Idrætsforeningens formål skal være af idrætslig karakter og fremgå af foreningens vedtægter.

Idrætsforeningen skal i princippet være åben for alle.

Aktiviteten er, sammen med det sociale fællesskab, den vigtigste fælles interesse i idrætsforeningen.

Generalforsamlingen er idrætsforeningens højeste myndighed. Principielt skal alle foreningens medlemmer, via deres stemmeret, have indflydelse på foreningens ledelse. Urimelige begrænsninger af medlemmernes indflydelse må ikke finde sted. Bestyrelsen og andre overordnede organer vælges af generalforsamlingen.

Kontingent er det enkelte medlems personlige tilsagn om at deltage i fællesskabet og altså ikke en vare eller en tjenesteydelse, man betaler for. Derfor vil kontingentet ofte være større end udgiften til den konkrete aktivitet, man deltager i.

Det er vigtigt, at det enkelte medlem bl.a. via sit kontingent er bevidst om sit medlemskab i idrætsforeningen og ikke alene opfatter kontingentet som betaling for en vare eller en tjenesteydelse.

Kontingentet bør betales forud og skal dække mindst en måneds medlemskab.

Reglerne omkring idrætsforeningens opløsning skal fremgå af vedtægterne. Eventuelle aktiver skal altid tilfalde almennyttige formål og må aldrig tilfalde medlemmer eller enkeltpersoner.

Kommercielle interesser Ingen person kan vælges til en post eller have indflydelse på dispositioner, hvor vedkommende har privatøkonomiske interesser.

Det vil sige, at eksempelvis ejere af og ansatte i squashcentre, hvor en klub lejer sig ind, ikke kan vælges til bestyrelse eller revisorer.

Idrætsforeningens regnskab skal, ligesom idrætsforeningen selv være enkelt opbygget og let gennemskueligt for medlemmerne. Alle økonomiske transaktioner skal gå gennem idrætsforeningen og det enkelte medlem må ikke, i spørgsmål der vedrører idrætsforeningen, have økonomisk mellemværende med tredje part. Det vil sige, at al betaling fra et medlem til idrætsforeningen skal ske direkte til foreningens kasserer (bank- eller girokonto).

Arbejder idrætsforeningen sammen med en kommerciel virksomhed, der f.eks. tilbyder samme aktivitet som idrætsforeningen, skal der være vandtætte skotter mellem den kommercielle virksomhed og idrætsforeningens økonomi.

Kontrakter og aftaler med kommercielle virksomheder, der tilbyder samme aktivitet som idrætsforeningen, skal godkendes af det pågældende specialforbund.

Således vedtaget på Danmarks Idræts-Forbunds repræsentantskabsmøde november 1998.

TL 19-10-2007
Sponsorer Sponsorer Dunlop