Udkast til en lejekontrakt

§ 1 Parter

Lejemålet indgås mellem ............... center, i det følgende kaldt udlejeren, og ............. squashklub, i det følgende kaldt lejeren.

§ 2 Ikrafttræden

Lejemålet træder i kraft d.  ...................

§ 3 Opsigelse

Lejemålet kan af begge parter opsiges skriftligt til d. 1. i en måned med tre måneders varsel. Varslet er gældende fra poststemplets dato.

§ 4 Omfang

Lejemålet omfatter følgende lokaler i ejendommen beliggende ....................,  Situationsplan vedlægges som appendiks.

De lejede lokaler med tilhørende badefaciliteter stilles til lejers disposition på følgende tidspunkter


___ baner mandag kl.
___ baner tirsdag   kl.
___ baner onsdag  kl.
___ baner torsdag  kl.
___ baner fredag   kl.
___ baner lørdag  kl.    
___ baner søndag  kl.    

Forbrug af og afregning for baner ud over ovennævnte tidsrum foretages særskilt.

Lejemålet omfatter desuden adgang til mødelokale efter nærmere aftale. Endvidere får lejer stillet vægplads til rådighed til opslagstavle i umiddelbar nærhed af banerne.

§ 5 Overtagelse og brug

Lejer har reklamerettighederne på de baner, der er omfattet af lejemålet, i forbindelse med stævner, turneringer, mesterskaber og andre arrangementer.

Det lejede overtages i den stand, hvori det er og forefindes, når parterne er enige om, at der ikke eksisterer mangler ved det lejede.

Det lejede må ikke uden udlejers samtykke  anvendes til andet end squash og tilhørende opvarmnings- og træningsøvelser.

Lejer har ikke ret til at foretage fremleje eller at afstå lejemålet.

Bookning af baner foretages hos udlejer. Administrativ praksis aftales mellem parterne og vedlægges denne kontrakt som appendiks.

Lejer har krav på mindst en gang om måneden at få udskrift af månedens baneforbrug. Udskriftet er tilgængeligt inden d. 15. i efterfølgende måned.

Al administration vedrørende indmeldelse, udmeldelse, kontingentindbetaling og registrering i ................ Squashklub varetages af lejer.

§ 6 Vedligeholdelse

Udlejeren har den samlede vedligeholdelse af baner og inventar. Udlejeren forpligter sig til at holde banerne i en sådan stand, at der eksempelvis kan spilles turneringskampe. Vedligeholdelsen omfatter vægge, gulv, belysning og ventilation.

§ 7 Betaling

Den samlede årlige husleje er aftalt til ............... kr., der erlægges i tolv lige store månedlige rater. Huslejen betales bagud inden d. første hverdag i efterfølgende måned. Lejen indbetales på konto ........................ i   ................. Bank.

Der påhviler ikke lejer udgifter herudover.

En eventuel regulering af huslejen foretages i forbindelse med en genforhandling af nærværende kontrakt.

Der erlægges ikke depositum.

§ 8 Forsikring

Udlejer tegner forsikringer vedrørende det lejede. Squashklubbens medlemmer er ikke dækket af ulykkesforsikring tegnet af udlejeren. Såfremt klubbens medlemmer ønsker at være dækket af en ulykkesforsikring, må de selv tegne en sådan.

§ 9 Forligsmægling

I tilfælde af uenighed om bestemmelserne i denne lejekontrakt, forpligter vi os til i første omgang at søge denne uenighed løst ved at afholde et møde. Lykkes det ikke at nå til enighed, forpligter vi os i anden omgang til at søge uenigheden afgjort ved hjælp af mediation. Vi aftaler således, at vi i så fald vil lade Dansk forening for Mediation fremkomme med forslag til mediator.

Foranstående afskærer os ikke fra efterfølgende at lade sagen afgøre ved de almindelige domstole.

§ 10 Lovbestemmelser

Hvor denne kontrakt intet andet foreskriver, gælder Erhvervslejeloven.

§ 11 Andre aftaler

Kontrakten er betinget af, at den af ................ kommunes folkeoplysningsudvalg kan godkendes som tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 12 Genforhandling

Kontrakten skal genforhandles en gang årligt. Genforhandling skal være påbegyndt senest d.1. juli og være afsluttet senest 30. september.

 

Som udlejer: ................................   

Som lejer: .......................................

TL 19-10-2007
Sponsorer Sponsorer Dunlop