Udkast til en sponsorkontrakt

§ 1 Parter

Denne sponsoraftale indgås mellem ......navn, adresse, herefter benævnt sponsor, og ...... navn, adresse, herefter benævnt klubben.

§ 2 Periode

Aftalen træder i kraft den .................... og udløber den .......................

§ 3 Opsigelse

Aftalen kan i kontraktperioden opsiges med .......... måneders varsel og er gældende fra poststemplets dato. Opsigelse kan kun ske skriftligt.

§ 4 Genforhandling

Aftalen kan genforhandles. Genforhandling skal være påbegyndt senest ....... måneder inden aftalens ophør og skal være afsluttet senest ....... måneder inden aftalens ophør.

§ 5 Sponsors forpligtelser og ydelser

Sponsor er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende:

 

 • Spilletøj og paradedragter 
 • Trøjereklamer
 • Bandereklamer og andre faste reklamer
 • Klubbladsannoncer
 • Hjemmesideannoncer
 • Plakater og øvrige tryksager
 • Kontante tilskud
 • Materialer, rekvisitter m.m.

§ 6 Klubbens forpligtelser og ydelser

Klubben er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende:

 

 • Diverse reklame- og annonceplads

 • Events, arrangementer
 • etc.

§ 7 Sponsors rettigheder

 

§ 8 Klubbens rettigheder

 

§ 9 Forligsmægling

I tilfælde af uenighed om bestemmelserne i denne lejekontrakt, forpligter vi os til i første omgang at søge denne uenighed løst ved at afholde et møde. Lykkes det ikke at nå til enighed, forpligter vi os i anden omgang til at søge uenigheden afgjort ved hjælp af mediation. Vi aftaler således, at vi i så fald vil lade Dansk forening for Mediation fremkomme med forslag til mediator.

§ 10 Lovbestemmelser

De aftaler, der er beskrevet i denne kontrakt, er hvor intet andet foreskrives, omfattet af blandt andet momsloven og markedsføringsloven.

__________________________             ____________________________
Sponsor                                                  Klub

TL 19-10-2007
Sponsorer Sponsorer Dunlop