Forbundets opbygning

Repræsentantskabet

Som består af repræsentanter fra medlemsklubberne og bestyrelsen er DSqF's øverste myndighed og ansvarlig for at vælge medlemmer til DSqF's bestyrelse, godkende DSqF's virksomhedsplan samt budgettet. Repræsentantskabet er sammen med bestyrelsen ansvarlig for at godkende de fremadrettede strategier for dansk squash.

 

Appeludvalg

Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSqF's love, regler, reglementer m.v. Appeludvalget er ankeinstans for sager behandlet i DSqF's øvrige instanser. Enhver person, klub eller organisation under DSqF kan indberette sager til Appeludvalget, hvis der forinden er truffet afgørelse af anden DSqF-instans.

 

Kritiske revisorer

De 2 kritiske revisorer, som vælges direkte af repræsentantskabet, har til opgave at kontrollere, at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er besluttet af repræsentantskabet ved budgettets vedtagelse. De kritiske revisorer får lejlighed til at gennemgå samtlige regnskabsbilag, når den tekniske revisor har afsluttet sit arbejde. Normalt vil der i forbindelse med gennemgangen være lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til repræsentanter fra bestyrelse eller administration.

 

De kritiske revisorers bemærkninger til det forløbne år fremgår af en rapport, der udsendes til klubberne sammen med regnskab og øvrigt materiale op til forårets repræsentantskabsmøde. Der er desuden tradition for, at de kritiske revisorer fremlægger materialet på selve repræsentantskabsmødet.

TL 02-11-2007

Nyheder

15. december 2015
er forlænget til den 17. december 2015
11. december 2015
Deadline for tilmelding den 13. december!
10. december 2015
den 8.-9. januar 2016
10. december 2015
Birkerøds holdopstilling i kamp 4550
2. december 2015
Referat fra DSqF budgetmøde kan læses her
Sponsorer Sponsorer Dunlop