Appeludvalget

Afgørelser i Appeludvalget

Formand

Vakant

Medlemmer

Jan Laursen, Åbyhøj Squash Klub (på valg i 2014)
Johan Evensen (på valg i 2015)
Jan Rask, Sydfyns Squash Klub (på valg i 2015)
Lars Peter Munch Larsen, KSK (på valg i 2014)

Suppleant

Vakant

 

Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSqF's love, regler, reglementer m.v. Appeludvalget er ankeinstans for sager behandlet i DSqFs øvrige instanser. Enhver person, klub eller organisation under DSqF kan indberette sager til Appeludvalget, hvis der forinden er truffet afgørelse i anden DSqF-instans.

Sager som det ønskes at appeludvalget skal behandle, skal indsendes til forbundskontoret squash@dsqf.dk, der registrerer sagen og derefter videresender den til appeludvalgets medlemmer. Sager der bliver sendt uden om forbundskontoret vil ikke blive behandlet.


 

Forretningsorden for
Dansk Squash Forbunds Appeludvalg

§1. Appeludvalgets virke

 • a. Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSqF's love, regler, reglementer m.v.
 • b. Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DSqF's regler forudsættes at være endelig afgjort ved en afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for appeludvalget.

§2. Appeludvalgets sammensætning

 • a. DSqF's Appeludvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer.
  Disse vælges af DSpF's repræsentantskab i henhold til gældende vedtægter for valg til
  DSqF's organer.
  Repræsentantskabet skal endvidere vælge mindst een suppleant til Appeludvalget.
 • b. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem af appeludvalget har juridisk baggrund.

§3. Udvalgsmedlemmernes habilitet

 • a. Et medlem eller en suppleant i Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under DSqF, eller have anden direkte tilknytning til DSqF's organisationen.
 • b. b) Intet medlem kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§4. Appelforhold

 • a. Enhver person, klub eller organisation under DSqF kan til Appeludvalget indberette sager, der er omfattet af ovenstående §1.
 • b. Indbringelse af en sag for Appeludvalget skal ske inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§5. Sagsbehandling

 • a. Appeludvalget skal påbegynde behandlingen af en sag så hurtigt som muligt.
 • b. Appeludvalget kan, såfremt udvalget skønner det rimeligt, beslutte, at en klage over en afgørelse i en tidligere instans under DSqF kan have opsættende virkning.
 • c. Appeludvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget, eller efter begæring fra en af parterne, måtte beslutte, at et møde skal foregå for lukkede døre.
 • d. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om
  referatforbud og/eller navneforbud.

§6. Mægling

 • a. Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne.

§7. Appel til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg

 • a. En afgørelse truffet af DSqF's Appeludvalg kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget DSqF's appeludvalgs afgørelse.
 • b. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden ifølge pkt. a.
 • c. Anke til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg har ikke opsættende virkning.
  DSqF's Appeludvalg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds
  Appeludvalg har opsættende virkning.

§8. Ændring af regler for Dansk Squash Forbunds Appeludvalg

 • a. Regler for Dansk Squash Forbunds appeludvalg kan foreslås ændret af Dansk Squash Forbunds bestyrelse.
 • b. Ændringer skal godkendes af Repræsentantskabet efter at have været forelagt Danmarks Idræts-Forbund, hvis bemærkninger ligeledes skal forelægges repræsentantskabet.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet i Odense, den 22. april 2001.

 

elzbieta 03-04-2014
Sponsorer Sponsorer Dunlop