Regler for Squashspillet – Double

Ikke opdateret på dansk til nuværende gældende regler. 
Se disse på engelsk her 

Læs også nyhed fra maj 2008

 

Doubleregler fra 2001, oversat af Jens og Ann Kragholm, maj 2001.

1. Spillet

Double-squash spilles mellem to hold, hvert bestående af to spillere, der hver benytter en ketsjer. Der spilles med en bold på en bane. Ketsjer, bold og bane skal opfylde WSF's specifikationer. Alle spillere skal under hele spillet anvende øjenbeskyttelse, der opfylder de respektive nationale sikkerhedsstandarder, som beskrevet i tillæg 10.

2. Stillingen

En kamp skal spilles som enten bedst af tre eller fem sæt. Enten skal alle sæt i alle kampe spilles til femten point eller alle sæt i alle kampe spilles til ni point. Valget mellem antallet af sæt pr. kamp samt antallet af point pr. sæt bestemmes af konkurrencens organisatorer.

Hvis hvert sæt spilles til femten point, vindes sættet af det hold, der først vinder femten point, undtagen når stillingen a fjorten kaldes første gang, hvor det modtagende hold inden næste serv skal vælge, om sættet fortsættes til femten point (kaldet »Set one«) eller til sytten point (kaldet »Set three«). I tilfælde af det sidste, vindes sættet af det hold, der først vinder yderligere tre point.

Hvis hvert sæt spilles til ni point, vindes sættet af det hold, der først vinder ni point, undtagen når stillingen a otte kaldes første gang, hvor det modtagende hold inden næste serv skal vælge, om sættet fortsættes til ni point (kaldet »Set one«) eller til elleve point (kaldet »Set three«). I tilfælde af det sidste, vindes sættet af det hold, der først vinder yderligere tre point.

Ved a fjorten i et femten-point sæt samt ved a otte i et ni-point sæt skal det modtagende hold tydeligt indikere dets valg af »Set one« eller »Set three« til markøren, dommeren og deres modstandere. Markøren skal derefter kalde enten »Set one« eller »Set three« inden spillet fortsætter.
Markøren skal kalde »Sætbold« for at indikere, at et af holdene mangler et point for at vinde det igangværende sæt, »Matchbold« for at indikere, at et af holdene mangler et point for at vinde kampen, og »Matchbold, sætbold« for at for at indikere, at et af holdene mangler et point for at vinde kampen og dets modstandere mangler et point for at vinde det igangværende sæt.

3. Points

Points kan vindes af begge hold. Når serverens hold vinder en duel, vinder det et point, og serveren bevarer serveretten. Når det modtagende hold vinder en duel, vinder det et point, og serveren afgiver serveretten.

4. Serven

4.1 Spillet starter med en serv, og retten til at serve først eller modtage først afgøres ved at snurre en ketsjer. Det servende hold kaldes »side-in«, og det modtagende hold kaldes »side-out«.
Ved starten af den anden og efterfølgende sæt, skal det hold, der vandt det foregående sæt, bestemme om det vil serve eller modtage først, og valget skal tydeligt indikeres til markøren, dommeren og modstanderne, hvis holdet vil modtage.
Undtaget den første duel i hvert sæt, skal et holds partnere serve efter tur, den første bevarer serveretten indtil holdet taber en duel, hvorefter markøren kalder »Hand-out«. Den anden partner overtager serveretten, og bevarer denne indtil holdet taber endnu en duel, hvorefter markøren kalder »Side-out«. På dette tidspunkt bliver »side-out« til »side-in«, og den samme procedure gentages for det hold, der netop blev »side-in«.
I den første duel i hvert sæt, er det kun anden-serveren, der skal serve, og »side-in« bliver »side-out« efter kun at have tabt en duel.
Serverækkefølgen blandt partnerne af et hold kan ikke ændres under et sæt, men kan ændres inden starten af et nyt sæt. Hvis en sådan ændring foretages, skal det tydeligt indikeres til markøren, dommeren og modstanderne ved sættets start.

4.2 Ved starten af hvert sæt, kan den første server på »side-in« vælge hvilken serveboks han ønsker at serve fra. Efter en »side-out« har den første server på det nye »side-in« samme valg. Hvis et hold taber en duel, og det resulterer i en »hand-out«, skal den anden partner serve fra den højre boks, hvis den første partner sidst servede fra den venstre boks og omvendt.
Enhver spiller, der har startet med at serve fra en boks, skal derefter serve fra de to bokse på skift så længe han bevarer serveretten, undtaget hvis en duel ender med en let, i hvilket tilfælde han skal serve fra samme boks igen.

Note til markør og dommer
Hvis serveren tilsyneladende har til hensigt at serve fra den forkerte boks, eller en spiller virker usikker på hvilken boks, der er den korrekte, skal markøren anvise den korrekte boks. Hvis markøren anviser den forkerte boks, eller der en uenighed herom, skal dommeren dømme hvilken boks, der er den korrekte.

4.3 Ved starten af hvert sæt, skal begge hold udpege hvilken partner, der modtager server fra den højre side af banen, og hvilken partner der modtager server fra den venstre side af banen. Hver partner skal gennem hele sættet modtage server fra denne udpegede side.
Hvis holdpartnerne bytter side for modtagelse af serv ved starten af et nyt sæt, skal dette tydeligt indikeres til markør, dommer og modstandere inden sættet påbegyndes.

Note til dommere
Bestemmelserne i Regel 12.2 gælder også for serve-modtagelse.

4.4 En spiller må vælge mellem at bruge en hånd eller ketsjeren til at kaste eller droppe bolden til serv. Hvis spilleren, efter at have kastet eller droppet bolden, ikke gør noget forsøg på at slå til den, kastes eller droppes bolden igen til samme serv.
Serveren har om nødvendigt to forsøg til at lave en korrekt serv, dvs. duellen er ikke tabt hvis den første serv ikke er korrekt.
Hvis den første serv ikke er korrekt, kan modtageren ikke vælge at acceptere denne serv til spil, og serveren skal serve igen fra samme boks. Hvis en anden serv er nødvendig, og denne heller ikke er korrekt, taber side-in duellen.

4.5 En serv er korrekt medmindre et eller flere af følgende tilfælde opstår. (Regel 4.5.1 til 4.5.8) Serven er ikke korrekt hvis:

4.5.1 Bolden, efter at den er droppet eller kastet til serv, rører én eller flere af væggene, gulvet eller loftet, eller noget der hænger på/fra væggene og loftet, før den slås. Markørkald: »Fault«.

4.5.2 Serveren, på det tidspunkt hvor bolden rammes, ikke har én fod, eller en del af én fod, i gulvkontakt indenfor de linier der afgrænser serveboksen der serves fra, uden at foden, eller en del deraf, er i kontakt med linierne (en del af foden, må gerne række ud over en linie, forudsat at den ikke er i kontakt med linien). Markørkald: »Foot fault«.

4.5.3 Serveren slår efter bolden en eller flere gange, men rammer den ikke. Markørkald: »Not up«.

4.5.4 Bolden ikke rammes korrekt. Markørkald: »Not up«.

4.5.5 Bolden serves ud af banen. Markørkald: »Out«.

4.5.6 Bolden slås så den rammer en anden væg før den rammer forvæggen. Markørkald: »Fault«.

4.5.7 Bolden rammer gulvet eller forvæggen på eller under servelinien. Markørkald: »Down« hvis den rammer gulvet eller brættet, »Fault« hvis den rammer over brættet.

4.5.8 Bolden, medmindre den flugtes, rammer gulvet første gang, udenfor eller på de linier der afgrænser servefeltet modsat den serveboks der serves fra. Markørkald: »Fault«.

4.6 Der må ikke serves før markøren har kaldt scoren.

Note til markører og dommere
Markøren må ikke forsinke spillet når scoren kaldes. Hvis serveren imidlertid server, eller forsøger at serve, før markøren har kaldt scoren, skal dommeren dog stoppe spillet, og anmode serveren om at vente med serven, til markøren har kaldt scoren.

5. Spillet

Efter en korrekt serv fortsætter holdene med at returnere bolden på skift, indtil en af dem ikke er i stand til at lave en korrekt returnering, indtil bolden ophører med at være i spil i henhold til reglerne, indtil en af spillerne appellerer eller indtil markøren og/eller dommeren stopper spillet.

6. Korrekt returnering

6.1 En returnering er korrekt hvis bolden, før den rammer gulvet anden gang, returneres korrekt af modtageren og rammer forvæggen over brættet, enten direkte eller via sidevægge og/eller bagvæg, uden først at ramme gulvet eller nogen del af spillerens krop og/eller tøj, og/eller modstanderens ketcher, krop og/eller tøj, forudsat den ikke slås ud af banen.

6.2 Returneringen skal ikke regnes for korrekt, hvis bolden rammer brættet før eller efter den rammer forvæggen og før den rammer gulvet, og/eller hvis ketsjeren ikke holdes i spillerens hånd på det tidspunkt hvor bolden rammes.

7. Uafbrudt spil

Efter den første serv er slået, skal spillet så vidt muligt fortsætte uafbrudt, medmindre følgende forekommer:

7.1 Spillet kan afbrydes for en periode efter dommerens skøn, på grund af dårligt lys, eller andre forhold udenfor spillernes indflydelse. Scoren skal forblive uændret under en sådan midlertidig afbrydelse.
Hvis en anden bane er tilgængelig og kan erstatte den bane, der anses for uegnet, kan kampen flyttes dertil, hvis holdene er enige herom, eller hvis dommeren bestemmer dette.
Hvis spillet afbrydes for resten af dagen, skal scoren forblive uændret, medmindre begge hold er enige om at begynde kampen forfra.

7.2 Et tidsinterval på halvfems sekunder skal gives fra slutningen af opvarmningen til påbegyndelse af første sæt og mellem alle sættene. Spillerne må forlade banen i disse pauser, men skal være klar til at påbegynde eller genoptage spillet inden udløbet af de halvfems sekunder.
Hvis spillerne er enige herom, kan spillet påbegyndes eller genoptages før udløbet af de halvfems sekunder.

7.3 Forudsat at en spiller anmoder herom, og at dommeren skønner denne anmodning retfærdiggjort, kan en spiller forlade banen for at skifte udstyr, påklædning og/eller sko. Spilleren skal foretage denne udskiftning uden forsinkelse, og inden halvfems sekunder. (Se G1).

7.4 Når der er femten sekunder tilbage af en tilladt halvfems sekunders pause, skal dommeren kalde »Femten sekunder« for at anmode spillerne om at gøre sig klar til genoptagelse af spillet. Når de halvfems sekunder udløber, skal dommeren kalde »Time«. Disse kald skal gøres med høj og tydelig stemme.
Det er spillernes ansvar at opholde sig således at de hører kaldene »femten sekunder« og »Time«.

Note til dommere:

A. Hvis et hold ikke er klar til spil når der kaldes »Time«, skal dommeren anvende regel 17.

B. Hvis ingen af holdene er klar til spil når der kaldes »Time«, skal dommeren anvende regel 17 overfor begge holdene.

7.5 En spiller der bliver syg eller utilpas under kampen, har valget mellem at fortsætte eller genoptage spillet uden forsinkelse, lade spillerens hold afgive det igangværende sæt eller lade holdet opgive kampen. Hvis holdet vælger at afgive det igangværende sæt, skal de hidtil i sættet scorede points beholdes, og holdet skal, ved udløbet af de halvfems sekunders sætpause, enten genoptage spillet eller opgive kampen. (Se G2).
Hvis tilstanden imidlertid omfatter synlig blødning, er fortsættelse eller genoptagelse af spillet ikke tilladt. Spilleren skal forlade banen, men holdet behøver ikke på dette tidspunkt at afgive det igangværende sæt. Hvis holdet tilkendegiver at ville genoptage spillet, skal tilstanden opfattes som forårsaget af spilleren selv, og dommeren skal tage regel 16.2 i anvendelse.


7.6 Hvis en spiller bliver skadet skal dommeren anvende regel 16.

7.7 Dommeren skal tage regel 17 i anvendelse og idømme en passende straf, hvis en spiller, efter dommerens skøn, forsinker spillet unødigt. Sådanne unødige forsinkelser kan være: (Se G3)


7.7.1 Unødig lang tid til serveforberedelse eller forberedelse til servemodtagelse.

7.7.2 Langvarig diskussion med dommeren.

7.7.3 Unødvendig langsom tilbagevenden til banen efter at have forladt den i henhold til regel 7.2, 7.3 eller 15.1.

7.8 Hvis noget andet end en spillers ketsjer falder ned på banen medens spillet er i gang, gælder følgende: (Se G4)

7.8.1 Dommeren skal stoppe spillet, straks han bliver opmærksom på genstanden.

7.8.2 En spiller, der bliver opmærksom på hændelsen, kan standse spillet og appellere for en let.

7.8.3 Hvis det er en spiller noget falder fra, taber denne spiller duellen, hvis ikke regel 7.8.5 kan anvendes, eller hvis ikke hændelsen skyldes en kollision med modstanderen. I sidstnævnte tilfælde skal der gives »let«, undtagen hvis der er forekommet en appel for forstyrrelse, hvor dommeren anvender regel 12.

7.8.4 Hvis det ikke er en spiller noget falder fra, skal der gives »let«, hvis ikke regel 7.8.5 finder anvendelse.

7.8.5 Hvis en spiller lige har udført et vinderslag da hændelsen indtræffer, vinder denne spiller duellen.

7.9 Hvis en spiller taber sin ketsjer under spillet, skal dommeren lade spillet fortsætte, medmindre en af reglerne 12, 13.1.3 eller 17 finder anvendelse.

8. Dueller

Et hold vinder en duel når:
8.1 Regel 4.4 er opfyldt hvis holdet er modtager.

8.2 Modstanderne ikke laver en korrekt returnering når det er deres tur til at slå til bolden, medmindre der dømmes »let« eller »stroke« til dette hold.

8.3 Bolden rører en modstander eller noget en af disse har på eller bærer, uden at forstyrrelse er forekommet når modstanderne er modtagere, medmindre en af reglerne 9 eller 10 finder anvendelse. Hvis forstyrrelse forekommer finder regel 12 anvendelse. I alle tilfælde er dommerens bedømmelse afgørende. (Se G5).

8.4 Holdet tildeles et »stroke« af dommeren som foreskrevet i reglerne herfor.

8.5 Hvis en modstander rammer sin partner (eller noget denne har på eller bærer) med bolden.

9. Ramme en modstander med bolden

9.1 Hvis bolden, før den når frontvæggen, rammer en af mostanderne, eller noget en af disse bærer eller har på, skal duellen ophøre og følgende gælde:

9.1.1 Hvis returneringen ville have været korrekt, skal der gives »let«.

9.1.2 Hvis returneringen ikke ville have været korrekt, taber det hold, der foretog returneringen, duellen.

Note til markør og dommer
Når en spiller rammes af bolden som beskrevet i regel 9, skal dommeren bedømme boldens bane og meddele sin beslutning.

10. Mere end et forsøg på at ramme bolden

Hvis spilleren slår efter bolden men ikke rammer den, kan yderligere forsøg på at ramme den foretages af begge holdpartnerne. Hvis bolden, efter at spilleren har ramt ved siden af den, rammer en modstander, og/eller noget en af disse bærer eller har på, skal dommeren afgøre om holdet:

10.1 Kunne have lavet en korrekt returnering; da skal »let« gives, eller

10.2 Ikke kunne have lavet en korrekt returnering; da skal holdet tabe duellen.
Hvis et sådant yderligere forsøg på at ramme bolden, resulterer i at en ellers korrekt returnering forhindres i at nå forvæggen, ved at ramme en af modstanderne eller noget en af disse bærer eller har på, skal der i alle tilfælde gives »let«. Hvis et sådant yderligere forsøg på at ramme bolden, efter dommerens skøn, ikke ville have resulteret i en korrekt returnering, skal holdet tabe duellen.

11. Appeller

Taberen af en duel kan appellere ethvert af markørens kald, der har haft indflydelse på den tabte duel.
En appel i henhold til regel 11 skal afgives med ordene »appeal please«. Spillet skal standse indtil dommeren har afgivet sin beslutning.
Hvis dommeren underkender en appel afgivet i henhold til regel 11, skal markørens kald stå ved magt. Hvis dommeren er usikker, skal der gives »let«, med undtagelse af de tilfælde der er beskrevet i »Note til dommere« efter regel 11.2.1 og »Note til dommere« C og D efter regel 11.2.2.
Hvis en appel godkendes af dommeren eller hvis dommeren griber ind i spillet i henhold til regel 20.4, skal dommeren handle som beskrevet nedenfor.

Note til dommere
En udstrakt hånd udgør ikke en appel.

11.1 Appeller på serven

11.1.1 Der kan ikke appelleres, hvis markøren kalder den første serv »Fault«, »Foot fault«, »Not up«, »Down« eller »Out«.

11.1.2 Hvis markøren kalder den anden serv »Fault«, »Foot fault«, »Not up«, »Down« eller »Out«, kan serveren appellere. Hvis appellen godkendes skal der gives »let«.

11.1.3 Hvis markøren undlader at kalde enten den første eller den anden serv »Fault«, »Foot fault«, »Not up«, »Down« eller »Out«, kan begge partnerne af side-out holdet appellere, enten øjeblikkeligt eller ved slutningen af den duel der bliver resultatet af returneringen eller forsøget derpå. Hvis serven efter dommerens skøn ikke var korrekt, skal denne stoppe spillet øjeblikkeligt, og efter omstændighederne enten tillade anden serv eller give en stroke til side-out holdet.

Note til markør og dommer
Hvis der gives en let, og serven var en første-serv, da er den stadig første-serv under ombolden. Hvis serven var en anden-serv, da er den stadig anden-serv under ombolden.

11.2 Appeller på andet spil end serven

11.2.1 Hvis markøren kalder en bold »Not up«, »Down« eller »Out« efter at en spiller har returneret den, kan denne spiller appellere. Hvis appellen godkendes af dommeren, skal der gives »let«, undtagen hvis, efter dommerens skøn:

* Markørens kald sker på spillerens vinderslag; da skal der gives »stroke« til denne spillers hold.

* Markørens kald har afbrudt eller forhindret en modstanders vinderslag; da skal der gives »stroke« til modstanderens hold.

Note til dommere
I sidstnævnte tilfælde skal dommeren også give »stroke« til modstanderens hold, hvis der er usikkerhed om markørens kald var korrekt.

11.2.2 Hvis markøren undlader at kalde en bold »Not up«, »Down« eller »Out« efter en spillers returnering, kan begge modstanderne appellere, enten straks, eller ved slutningen af duellen, hvis bolden blev spillet eller forsøgt spillet. Hvis returneringen, efter dommerens skøn, ikke var korrekt, skal spillet straks stoppes, og modstanderne vinde duellen.

Note til dommere
A. Efter at der er servet, kan der ikke appelleres for nogen hændelse, der gik forud for denne serv, undtagen som foreskrevet i regel 14.3.

B. Hvis taberen af en duel afgiver mere end én appel, skal dommeren bedømme hver appel for sig (duellen kan være afgjort ifølge enhver af reglerne i regel 8, Duel).

C. Hvis et markør-kald, der er en af »Foot fault«, »Fault«, »Not up«, »Down« eller »Out« på en serv, appelleres, og denne serv derefter tydeligt er »Foot fault«, »Fault«, »Not up«, »Down« eller »Out«, skal dommeren kun bedømme den seneste hændelse.

D. Hvis markørens kald »Not up«, »Down« eller »Out« af en returnering appelleres, og denne returnering derefter tydeligt er »Down« eller »Out«, skal dommeren kun bedømme den seneste hændelse.

12. Forstyrrelse

12.1 De spillere, hvis tur det er til at slå til bolden, må ikke forstyrres heri af deres modstandere.


12.2 For at forhindre forstyrrelse skal modstanderne gøre sig alle anstrengelser for at give spillerne:

12.2.1 Uhindret direkte adgang til bolden.

12.2.2 Frihed til at slå til bolden.

12.3 Forstyrrelse forekommer hvis en spiller ikke opfylder alle betingelserne i regel 12.2, også selv om alle anstrengelser gøres herfor.

Note til dommere
A. 12.2.1 skal forstås således at spillerene skal bevæge sig på en sådan måde at modstanderne har direkte adgang til bolden efter at spilleren har slået sit eget slag, dvs. efter afslutningen af et rimeligt eftersving med ketsjeren. En af modstanderne skal gøre sig alle anstrengelser for at nå bolden. (Se G7).

B. I 12.2.2 betyder »frihed til at slå til bolden« også at spilleren giver modstanderen frihed til et rimeligt ketsjersving, indeholdende rimeligt tilbagesving, slag til bolden og rimeligt eftersving.

C. Forstyrrelse forårsaget af en spillers overdrevne tilbagesving, kan ikke forårsage at der dømmes »stroke« til denne spillers hold.

En spillers overdrevne eftersving kan forårsage forstyrrelse for en modstander, når det bliver dennes tur til at slå til bolden.

12.4 En spiller der møder hvad der bedømmes til at være en mulig forstyrrelse, har valget mellem at fortsætte spillet, eller standse spillet og appellere til dommeren.

12.4.1 Den korrekte appel, hvadenten spilleren mener der skal tilkendes »let« eller »stroke«, er: »Let please«. (Se G9)

12.4.2 En appel kan kun foretages af den spiller (dvs. en af partnerne på det hold, hvis tur det er til at spille bolden), der mødte den mulige forstyrrelse, undtaget hvis begge spillere forsøgte at spille bolden, i hvilket tilfælde de begge må appellere. Appellen skal afgives enten straks forstyrrelsen finder sted, eller, hvis spilleren tydeligt ikke fortsætter spillet efter forstyrrelsestidspunktet, uden unødig forsinkelse. (Se G10)

12.5 Dommeren skal træffe sin beslutning efter appellen, og bekendtgøre denne med ordene: »No let«, »Yes let« eller »Stroke til …'s hold (navnet på spilleren)«. I bedømmelsen af situationen er det kun dommerens mening der er relevant, og dommerens beslutning er endelig.

12.6 Dommeren skal ikke give »let«, og spillerens hold skal tabe duellen hvis:

12.6.1 Der er ikke forekommet nogen forstyrrelse.

12.6.2 Der er forekommet forstyrrelse, men spillerne kunne enten ikke have lavet en korrekt returnering, eller gjorde sig ikke alle anstrengelser for at gøre dette.

12.6.3 En spiller har tydeligt accepteret forstyrrelsen, og har fortsat spillet.

12.6.4 Partnerskabt forstyrrelse, dvs. det er holdets partnere, der selv alene har forhindret den direkte adgang til bolden, eller begrænset friheden til at slå til bolden. (Se G23).

12.7 Dommeren skal give »let«, hvis der er forekommet forstyrrelse af en modstander, som modstanderne gjorde alle anstrengelser for at undgå, og en af spillerne kunne have udført en korrekt returnering.

12.8 Dommeren skal give »stroke« til spillerens hold hvis:

12.8.1 Der er forekommet forstyrrelse som en modstander ikke har gjort sig alle anstrengelser for at undgå, og en af spillerne kunne have udført en korrekt returnering.

12.8.2 Der er forekommet forstyrrelse som en modstander har gjort alle anstrengelser for at undgå, og en af spillerne kunne have udført et vinderslag.

12.9 Dommeren kan give en let efter regel 12.7 eller en stroke efter regel 12.8 uden at afvente en appel, og om nødvendigt stoppe spillet for at gøre dette.

12.10 Bestemmelserne i regel 17, »Opførsel på Banen«, kan anvendes i situationer med forstyrrelse. Dommeren skal stoppe spillet, hvis det ikke allerede er standset, og afgive en passende straf hvis:

12.10.1 En spiller har gjort sig skyldig i unødvendig fysisk kontakt med en modstander eller omvendt. (Se G12).

12.10.2 Spilleren har bragt en modstander i fare ved et overdrevent ketsjersving

13. Let

I forlængelse af »let«-domme afgivet efter andre regler, skal eller kan der gives »let« i visse andre situationer. Ved enhver appel herfor skal ordene »Let Please« anvendes.

13.1 »Let« kan gives i følgende situationer:

13.1.1 Hvis en bold i spil rammer en genstand, der ligger på banen.

Note til dommere
Dommeren skal tilse at der ikke lægges ting på banen.

13.1.2 Hvis en spiller, på grund af rimelig frygt for at skade en modstander, afstår fra at slå sit slag. (Se G13).

Note til dommere
Dette skal omfatte situationer hvor spilleren ønsker at slå bolden mod bagvæggen.

13.1.3 Hvis dommeren skønner at en spiller er blevet forstyrret af en hændelse udenfor eller på banen.

13.1.4 Hvis dommeren skønner at en ændring af baneforholdene har påvirket resultatet af duellen.

13.2 »Let« skal gives i følgende situationer:

13.2.1 Hvis modstanderen ikke er klar og ikke gør noget forsøg på at returnere en serv.

13.2.2 Hvis bolden ødelægges under spillet.

13.2.3 Hvis der appelleres og dommeren ikke er i stand til at afgøre appellen.

13.2.4 Hvis, på en ellers korrekt returnering, bolden sætter sig fast noget sted på banens spilleflade, og dermed forhindres i at hoppe mere end en gang på gulvet, eller hvis bolden går »Out« umiddelbart efter sit første hop.

13.3 Hvis en af partnerne af det hold, hvis tur det er til at slå, appellerer for »Let« i henhold til regel 13.1.1, 13.1.3 eller 13.1.4, skal en af holdpartnerne, for at kunne gives »Let«, være i stand til at udføre en korrekt returnering. For modtagernes appel i henhold til regel 13.1.1, 13.1.2 og 13.1.4, skal denne forudsætning ikke være opfyldt.

13.4 Der kan ikke gives »Let« i henhold til reglerne 13.1.2 og 13.2.1 hvis spilleren gør forsøg på, eller faktisk spiller, bolden, men »let« kan gives i henhold til reglerne 13.1.1, 13.1.4, 13.2.2, 13.2.3 og 13.2.4 selv om spilleren gør forsøg på, eller faktisk spiller, bolden.

13.5 Appelbetingelserne i henhold til regel 13 er som følger:

13.5.1 En appel fra en spiller skal afgives for at der kan gives »Let« i henhold til regel 13.1.2 (kun spilleren), 13.1.3, 13.2.1 (kun spilleren) og 13.2.3.

13.5.2 En appel fra spilleren eller en afbrydelse af spillet fra dommeren gælder for regel 13.1.1, 13.1.4, 13.2.2 og 13.2.4.

14. Bolden

14.1 På ethvert tidspunkt når bolden er ude af spil, kan den blive erstattet af en anden bold hvis spillerne er enige herom, eller på en appel fra en af spillerne, efter dommerens skøn.

Note til dommere
Enhver spiller eller dommeren kan undersøge bolden, på ethvert tidspunkt den ikke er i spil, for at fastslå dens tilstand.

14.2 Hvis en bold ødelægges under spil, skal den umiddelbart erstattes med en anden.

Note til dommere
Det er dommerens afgørelse om bolden er ødelagt.

14.3 Hvis en bold ødelægges, men dette ikke opdages, skal der gives »let« på en duel hvis serveren appellerer før den næste serv, eller modtageren appellerer før der gøres forsøg på at returnere den næste serv.

Note til dommere
Hvis modtageren appellerer før der gøres forsøg på at returnere den næste serv, og bolden, efter dommerens skøn, blev ødelagt i netop denne serv, skal der kun gives »let« på denne serv. Hvis dommeren er usikker, skal der gives »let« på den foregående duel. (Se G14).

14.4 Regel 14.3 er ikke gældende for den sidste duel i et sæt. På dette tidspunkt skal en appel afgives umiddelbart efter duellens afslutning.

14.5 Hvis en spiller standser spillet for at appellere for at bolden er ødelagt, og det derefter konstateres at bolden ikke er ødelagt, skal spilleren tabe duellen.


14.6 I sætpauserne skal bolden forblive på banen, medmindre dommeren giver tilladelse til at fjerne bolden.

15. Opvarmning

15.1 Umiddelbart før kampen skal begynde, skal holdene sammen tillades en periode på fem minutter på banen, med det formål at opvarme den bold der skal bruges til kampen.
Holdene skal varme op adskilt på banen. Retten til at vælge at varme op først eller sidst afgøres ved at snurre en ketsjer.
Efter to og et halvt minut af denne opvarmning, skal dommeren kalde »Half time«, og tilsikre at det andet hold får sin opvarmningsperiode. Ved udløbet af den fem minutters opvarmningsperiode, skal dommeren kalde »Time«.

15.2 Hvis en bold er blevet erstattet i henhold til regel 14, eller hvis kampen har været standset i en længere periode, skal dommeren tillade at bolden opvarmes til spilletilstand, af en spiller fra hvert hold sammen. Kampen skal genoptages på dommerens tilkendegivelse, eller før, hvis spillerne er enige herom.
Note til dommere
Dommeren skal tilse at begge spillere under opvarmningen i henhold til regel 15.2, fordeler opvarmningen af bolden ligeligt imellem sig. Hvis dette ikke er tilfældet, skal regel 17 anvendes.

15.3 I intervallet mellem afslutningen af den femminutters opvarmning og kampens begyndelse, i pausen mellem sæt og medens den ene spiller skifter udstyr, kan begge hold holde bolden opvarmet ved at slå til den.
Sådanne opvarmninger er begrænset til to spillere, således at en spiller fra hvert hold har fortrin frem for to fra samme hold.

16. Spilleskader

16.1 Hvis en spiller bliver skadet under kampen, skal dommeren afgøre hvilken af de følgende kategorier skaden kan henføres til:

16.1.1 Forårsaget af spilleren selv (hvor ingen af modstanderne har forårsaget skaden, undtagen som beskrevet i Note C. En skade som spillerens holdkammerat har forårsaget eller medvirket til hører til denne kategori).

16.1.2 Hændelig (hvor skaden forårsages af en modstander ved et hændeligt uheld).

16.1.3 Overlagt (hvor skaden er forårsaget af en modstanders farlige spil eller bevidst farlige handling).

Note til dommere

A. I alle situationer hvor en skade påberåbes, skal dommeren overbevise sig selv om ægtheden af skaden.

B. Efter at have anerkendt en skade som ægte, skal dommeren meddele hvilken kategori skaden henføres til, og hvilke regler der derfor tages i anvendelse.

C. Under regel 16.1.2 må dommeren ikke fortolke ordene »forårsaget af en modstander ved et hændeligt uheld« som dækkende den situation, hvor skaden opstår som følge af den skadevoldte spillers unødvendige tætte position i forhold til hans modstander.

16.2 Ved en skade forårsaget af spilleren selv (regel 16.1.1), skal dommeren tillade den skadede spiller tre minutter til at overvinde skaden (Se G15).
Dette tidsinterval kan kun forlænges efter dommerens skøn, hvis skaden omfatter en synlig blødning. Dommeren skal kalde »Time« ved udløbet af 3 minutter og efter udløbet af efterfølgende tilladte tidsintervaller. Hvis den skadede spiller ikke er tilbage på banen ved det sidste »Time«-kald, skal dommeren erklære modstanderne som vindere af kampen.
Hvis yderligere tid er påkrævet af den skadede spiller, udover det samlede tidsinterval tilladt af dommeren, skal dommeren anmode spillerens hold om at genoptage spillet, eller afgive sættet, inddrage sætpausen og så genoptage spillet, eller opgive kampen.

16.3 Ved en skade forårsaget af en modstander ved et hændeligt uheld (regel 16.1.2), skal dommeren tillade den skadede spiller en time til at overvinde skaden, eller længere tid, under hensyntagen til turneringens tidsskema.
Den skadede spillers hold skal, ved udløbet af det tilladte tidsinterval, genoptage spillet eller opgive kampen. Hvis spillet genoptages, skal scoren ved udløbet af den duel hvor skaden skete, være gældende, undtagen hvis kampen genoptages en anden dag, og spillerne er enige om at begynde forfra.

16.4 Ved en skade forårsaget af en modstanders farlige spil eller bevidst farlige handling (regel 16.1.3), skal dommeren idømme modstanderen en passende straf, ifølge regel 17, undtagen i det tilfælde hvor den skadede spiller behøver længere tid til at overvinde skaden; da skal dommeren erklære den skadede spillers hold som vinder af kampen.

16.5 Uanset hvilken skadeskategori der er gældende, må en spiller ikke genoptage spillet med et udækket, blødende sår, eller med en synlig blødning fra et tildækket sår, eller med blodstænk på tøjet eller på kroppen.

16.6 En skadet spiller, der har fået tilladt et tidsinterval til at overvinde skaden, kan genoptage spillet før udløbet af dette tidsinterval, forudsat at modstanderne også er klar til at genoptage spillet.

16.7 Hvis en spillers sår, tidligere behandlet i et tidsinterval tilladt efter reglerne for en skade forårsaget af modstanderen ved et hændeligt uheld, igen begynder at bløde, skal dommeren behandle dette efter reglerne for skade forårsaget af spilleren selv, og anvende regel 16.2.

16.8 Hvis en spillers sår, tidligere behandlet i et tidsinterval tilladt efter reglerne for skader forårsaget af spilleren selv, igen begynder at bløde, skal dommeren anmode spillerens hold om at opgive kampen, eller afgive det igangværende sæt, bruge sætpausen til behandling, og derefter genoptage spillet, eller opgive kampen.

16.9 Hvis en spiller påberåber sig en skade og dommeren ikke er overbevist om dens ægthed, skal dommeren anmode spillerens hold om at afgive det igangværende sæt, bruge sætpausen til behandling, og derefter genoptage spillet eller opgive kampen.

17. Opførsel på banen

Hvis dommeren skønner at en spillers opførsel på banen er skræmmende eller stødende for en modstander, markøren, dommeren og/eller tilskuer, eller dommeren skønner at spillerens opførsel på banen bringer spillet i miskredit, skal denne spillers hold straffes.
Forseelser der falder ind under denne regel skal omfatte hørbare eller synlige uanstændigheder, brugen af verbale eller fysiske grovheder, uenigheder med markør eller dommer, misbrug af ketcher, bold eller bane samt modtagelse af instruktioner fra træner på andre tidspunkter end mellem sættene. Andre forseelser omfatter unødvendig fysisk kontakt og overdrevent ketsjersving (regel 12.10), ufin opførsel under opvarmning (regel 15.2, Note til dommere), sen tilbagekomst efter pause eller spilafbrydelse (regel 7.4, Note til dommere A og B), farligt spil eller bevægelse (regel 16.1.3) samt tidsspilde (regel 7.7). (Se G16).
For disse, og enhver anden forseelse, der efter dommerens skøn, retfærdiggør anvendelsen af denne regel, skal en af følgende strafregler anvendes. (Se G17)

Advarsel givet af dommeren (kaldet »Advarsel til ....«)
»Stroke« til modstanderen (kaldet »Strafpoint til ....«)
Sæt til modstanderen (kaldet »Strafsæt til ....«)
Kampen til modstanderen (kaldet »Strafmatch til ...«)

Note til dommere
A. Hvis dommeren stopper spillet for at give en advarsel, skal der gives »let« på duellen.

B. Hvis dommeren stopper spillet for at uddele et »strafpoint«, skal dette »strafpoint« blive resultatet af den afbrudte duel. Hvis dommeren uddeler et »strafpoint« efter duellen er afsluttet, skal resultatet af duellen stå, og 1 point tillægges modstanderens score, uden skift af serveboks.
Et »strafpoint«, der gives ved afslutningen af et sæt, skal tælle ved starten af det efterfølgende sæt.

C. Hvis dommeren uddeler et »strafsæt«, skal det være det sæt der er i gang eller det næste, hvis et sæt ikke er i gang. I det sidstnævnte tilfælde skal der ikke tillades sætpause. Det hold, der idømmes straffen, skal beholde de points det har scoret i sættet.

18. Ledelse af kampen

En kamp ledes normalt af en dommer assisteret af en markør. Én person kan varetage begge funktioner. Når dommeren har foretaget et skøn, meddeler han sin beslutning til spillerne og markøren gentager den, sammen med scoren som den er efter beslutningen.
Den korrekte position for dommer og markør i squash er midt for bagvæggen, så tæt på denne som muligt, over »out-linien« og helst siddende.

Note til markører og dommere
A. Det er ønskværdigt at have 2 forskellige personer til at varetage hvervene som henholdsvis dommer og markør. (Se G18)

B. Holdene kan ikke anmode om at markør eller dommer udskiftes. Turnerings-/Mesterskabsdommeren har, som den eneste, retten til at udskifte markør eller dommer, før eller efter kampen er begyndt.

19. Markørens opgaver

19.1 Markøren kalder »Fault«, »Foot Fault«, »Not Up«, »Down«, »Out«, »Hand-out«, »Side-out« og »Stop«, som behørigt, efterfulgt af den aktuelle score, med side-in's score nævnt først. Markøren skal gentage dommerens beslutninger.

19.2 Enhver duel skal standse ved markørens kald. (Se G19)

Note til markører
Hvis markøren har dårligt udsyn eller er usikker, skal der ikke kaldes.

19.3 Når spillet standser, og markøren har dårligt udsyn eller er usikker, skal spillerne meddeles dette, og beslutningen overlades til dommeren. Hvis dommeren er ude af stand til at træffe en beslutning, skal der gives »let«.

Note til markører
Markøren skal bruge anerkendte kald, også når en duel er standset (Tillæg 2.2). (Se G20).

20. Dommerens opgaver

20.1 Dommeren skal afgøre alle appeller for »let« og give »let« eller »stroke« som behørigt. Dommeren skal træffe alle afgørelser som anført i reglerne, omfattende tilfælde hvor en ikke-slåer rammes af bolden samt ved skadestilfælde. Dommeren skal afgøre alle appeller også omfattende appeller mod markørens kald eller mangel på kald. Dommerens beslutning er endelig. (Se G21).

20.2 Dommeren skal udøve kampkontrol:

20.2.1 Alle appeller fra spillerne også omfattende appeller mod en specifikation. (Se G22)

20.2.2 Tilse at alle relevante regler anvendes korrekt.

20.3 Dommeren skal ikke gribe ind i markørens kald af scoren, medmindre det skønnes at scoren er kaldt forkert; da skal markøren anmodes om at kalde den korrekte score.

Note til markører og dommere
Både markør og dommer skal føre scoren.

20.4 Dommeren skal ikke gribe ind i markørens øvrige kald, medmindre det skønnes at markøren har begået en fejl ved at stoppe spillet eller ved ikke at stoppe spillet; da skal dommeren gribe ind og træffe behørig beslutning.

20.5 Dommeren er ansvarlig for nøje overholdelse af alle regler angående tid.

20.6 Dommeren er ansvarlig for at baneforholdene er i orden.

20.7 Dommeren kan tildele et hold sejren, hvis modstanderne ikke er til stede på banen, klar til spil, senest 10 minutter efter annonceret tidspunkt.

20.8 Dommeren er ansvarlig for at alle spillere er udstyret med passende øjenbeskyttelse. (Se G24).

bonnie barr 10-08-2011
Sponsorer Sponsorer Dunlop